somorjaieva.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

Az oldal tulajdonosa: Somorjai Éva

Ha kérdésed van itt veheted fel velem a kapcsolatot.

info(kukac)somorjaieva.hu

Facebook oldalam
https://www.facebook.com/somorjaieva.seva 

FreedomXpress global hivatalos oldala
https://somorjaieva.freedomxpressglobal.com

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés

Jelen honlap üzemeltetője, Somorjai Csabáné kijelenti, hogy minden tőle telhetőt megtesz ügyfelei adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Somorjai Csabáné e.v.. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Somorjai Csabáné a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.somorjaieva.hu weboldalán.

Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@somorjaieva.hu e-mail címünkre vagy bármely elérhetőségünk egyikére.

1. Az adatkezelő adatai

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai:

Somorjai Csabáné Budapest
Telefonszám: 06-70-327-0575
Szakterület: Könyvelés- és adótanácsadás, gazdasági szakértés, marketing- és üzletviteli tanácsadás, piac- és közvélemény kutatás, témamenedzselés- és programkoordinálás.

E-mail: info(kukac)somorjaieva.hu

Az adatkezelés nyilvántartási számok
Hírlevél feliratkoztatás: NAIH-84292/2015.
Marketing tevékenység: NAIH-84293/2015.
Ügyfélkapcsolat: NAIH-84294/2015.

2. Alapelvek

Az adatkezelés során alábbi alapelveket követem:

A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezelem.

A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm, azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

A személyes adatokat a lentebb felsorolt Adatfeldolgozók magas biztonsági szintű rendszereiben tárolja.

3. Törvényi hivatkozások:

Adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

  1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  2. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  3. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
  4. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

4. Az adatok fizikai tárolási helye

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a következőkben felsorolt Adatfeldolgozók magas biztonsági szintű rendszereiben tárolja.

5. Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során – ügyfeleim kiszolgálása érdekében – az alábbi Adatfeldolgozókat veszem igénybe:

5.1 Tárhely szolgáltató adatai:

Sybell Informaikai Kft

Ügyfélszolgálat

06-1 / 707 6726

hello@sybell.hu

5.2 Hírlevélküldő és CRM szolgáltató adatai:

ListaMester
ListaMester online hírlevélküldő szoftver tulajdonosa és üzemeltetője, a Bithuszárok Bt. / Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. / Cégjegyzékszám: 13-06-065996. / kapcsolatfelvétel: info@bithuszarok.hu

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

6. Hírlevél

Az adatkezelés célja:
gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról és általános kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A weblapon történő hírlevél feliratkozás esetén a kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:
a megadott adatok törléséig. Ezt a kiküldött levelekben található leiratkozó linkre kattintva teheti meg a címzett.

7.Cookie-k (sütik) kezelése

7.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop/weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

7.2. Weboldalakra/honlapokra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

7.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

7.4. Az érintettek köre: A weboldalt/honlapot látogató valamennyi érintett.

7.5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, az érdeklődési kör és az esetleges megrendelés/megrendelések nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

7.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

7.7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

7.8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A korlátozás és törlés menete a leggyakrabban használt böngészőkben:

Firefox

Google Chrome

Internet Explorer 

7.9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

7.10. A weboldal/honlap látogatottsági adatait a Google Analytics és Adwords szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek

8. Profilozás

Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.
Látogatóink beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ezügyben lépéseket.

9. Egyéb adatkezelési kérdések

Az adataidat csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatom, adatfeldolgozóim esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítom, hogy ne használhassák a hozzájárulásoddal ellentétes célokra a személyes adataidat.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetnek engem. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben

9. Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu


és kérd az ingyenes konzultációt is!